ZMĚNY OD 1.1.2013 – pracovně-lékařské služby

V zákoně o daních z příjmů nahradila s účinností od 1.4.2012 dosavadní závodní preventivní péči úprava pracovně-lékařských služeb. Ze změn plynou tyto důležité závěry:

 

1)      zdravotní prohlídky jsou povinné před vznikem pracovně právního vztahu všeho druhu – pracovního poměru, dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti, a to bez ohledu na to, o jakou práci se jedná a na jak dlouho je pracovně právní vztah uzavírán. Pokud tato podmínka není splněna, osoba se považuje za zdravotně nezpůsobilou.

2)      Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (tedy těm, kteří pracovně právní vztah nakonec neuzavřou, zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku ze zákona nehradí). Výše uvedená pravidla se však nepoužijí, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak.

3)      Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovně-lékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu.

Zpět